Privat sektor

Private bedrifter og ikke-offentlige organisasjoner er blant Agenda Kaupangs kunder.

Private virksomheter
Agenda Kaupang bistår flere store, private selskap. Bistanden er særlig innenfor organisasjons- og lederutvikling. Agenda Kaupangs brede erfaring og høye kompetanse på områder som ledertrening, ledelsesutvikling, samarbeidstrening og konfliktløsning mv., er etterspurt.

Organisasjoner
Ikke-offentlige organisasjoner har det til felles at de har et annet mandat og en annen eiermessig forankring enn private selskaper eller offentlige myndighetsorganer, enten de er ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner eller profesjonsbaserte organisasjoner. Agenda Kaupangs konsulenter har den samfunnsmessige og politiske innsikten som er nødvendig for å være gode rådgivere for disse organisasjonene og forstå deres rolle i en helhetlig kontekst.

Agenda Kaupang bistår organisasjoner med strategisk rådgivning, organisasjons- og ledelsesutvikling, resultatevaluering og andre utredninger.

Petroleumsvirksomhet
Agenda Kaupang har spesialkompetanse på å utrede samfunnsmessige konsekvenser av store utbyggingstiltak, på land i Norge og på kontinentalsokkelen. Vi har utført en lang rekke slike konsekvensutredninger i forbindelse med industrietableringer, vind- og vannkraftutbygginger og utbygginger av petroleumsfelt.

Vi har også gjennomført en rekke større regionale konsekvensutredninger og helthetlige analyser av samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten for oljeselskapene, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, OLF mfl.

Agenda Kaupang har også hatt flere oppdrag knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling for oljeselskaper, andre energiselskaper og myndigheter på området. Dessuten utførte vi i 2007 en helhetlig evaluering av Petroleumstilsynets virksomhet, på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Våre aktuelle tjenesteområder til andre samfunnsaktører er (klikk på tjenesteområde for mer informasjon):