Kundereferanser

Vi gir her en oversikt over hvordan våre oppdragsgivere vurderer vår bistand i gjennomførte prosjekter. I tillegg gir vi eksempler på våre oppdrag for henholdsvis departementer, direktorater, kommuner og private aktører. For flere oppdrag viser vi til beskrivelser av våre tjenesteområder.

Evalueringsskåre

Kundenes vurdering av gjennomførte oppdrag for 2016. Andel svar: 56 %.

Agenda Kaupang legger stor vekt på å levere god kvalitet i sine leveranser. Vi evaluerer alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000. Prosjektene evalueres når de avsluttes, og ansvarlig innkjøper hos Oppdragsgiver er mottaker av et eget evalueringsskjema.

Oppdragsgiver blir i evalueringsskjemaet spurt om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er "Slett ikke" og 6 er "I høy grad".

Prosjektevalueringene gjennomføres ved bruk av verktøyet Easyresearch. Friske Fakta AS står for kvalitetssikringen av dataene.

Departementsreferanser

Arbeids- og sosialdepartementet

Evaluering av Statens pensjonskasses tilknytning til staten

Forsvarsdepartementet

Lederutviklingsprogram

Kommunal- og moderni-seringsdepartementet

Utredning om effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Direktoratsreferanser

Direktoratet for forvaltning og IKT

Kartlegging av direktoratenes rolle i statlig styring av kommunene

Finanstilsynet

Ledelsesutvikling og lederevaluering

Kartverket

Omorganisering av Landdivisjonen

Kommunereferanser

Askøy kommune

Kostnadsanalyser og sektoranalyser

Hamar kommune

Lederutvikling og talentutvikling

Ringerike kommune

Omstilling

Privat sektor-referanser

ISS Facility Services

Lederutviklingsprogram

NHO Vestfold

Konsekvenser for næringslivet av kommunesammenslåing i Vestfold

Private Barnehagers Landsforbund og KS

Veileder for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager