I media
21.12.2017 Statoil

Statoil leverer i dag, på vegne av partnerskapet i Snorre Unit, plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project til myndighetene. Samtidig tildeles kontrakter med en samlet verdi på opp mot 9 milliarder kroner. Analyser fra Agenda Kaupang viser at om lag 23 000 årsverk vil være sysselsatt i Norge i prosjektfasen med Snorre Expansion.

19.12.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Effekter av statlig styring av kommunesektoren. Formålet med prosjektet har vært å gi departementet en kunnskapsoversikt over effekten av statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

12.12.2017 Stat & styring

– Økende etterspørsel etter velferdstjenester, koblet med økende krav til effektivitet i leveransene krever at offentlig sektor utvikler seg. To viktige forutsetninger for å utnytte mulighetsrommet og stimulere til innovasjon i offentlige virksomheter er ledelse og innovasjonsklima. Slik innleder Agenda Kaupang-konsulentene Jon Anders Lone og Morten Stenstadvold sin artikkel i Stat & styring 04/2017.

11.12.2017 NRK

Gjennom fleire år har barnehagestyraren brukt lite på løn til sine tilsette – og utbetalt millionar til seg sjølv. No krev kommunen 1,96 millionar kroner tilbake.

Ei kartlegging gjort av Agenda Kaupang i 2017, viser at norske kommunar i liten grad fører økonomiske tilsyn med private barnehagar. Kun i eitt tilfelle har ein barnehage vore nøydd å betala tilbake tilskot.

11.12.2017 Khrono

Påstander om mobbing, et «kjempedårlig» arbeidsmiljø og mistillit til ledelsen ved Institutt for fysioterapi kan føre til at en særegen studieretning innen faget, mensendieck, forsvinner.

I 2015 gjorde Agenda Kaupang en kartlegging av arbeidsmiljøet på instituttet, ifølge instituttleder Bentzen for å få et godt beslutningsgrunnlag for å jobbe med programrevisjoner. Rapporten fant at det var «et stykke igjen før Institutt for fysioterapi har en felles kultur og deler felles virkelighetsoppfatninger».