Evaluering og utredning

Agenda Kaupangs rådgivere har omfattende erfaring innen fagfeltet evaluering og utredning i offentlig sektor. Vi bistår departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet med analyser av kommunestruktur, organisasjonsevaluering, prosessevaluering, tiltaksevaluering, evaluering av styringsformer, utredninger og nytte-kostnadsanalyser.

Evaluering og utredning i staten

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og ser på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, ikke minst brukerne, er et viktig aspekt. Agenda Kaupang har de senere årene utført en rekke større evalueringer av omorganiseringer, resultatevalueringer, sammenslåinger og større prosjekter (programevalueringer).

Undersøkelser
Vi har kompetanse og verktøy til å utføre undersøkelser av ulike typer, enten som egne oppdrag eller som del av større oppdrag, f.eks. strategi- eller OU-prosesser. Mange oppdrag er tilfredshetsundersøkelser blant brukere og medarbeidere, holdningsundersøkelser i befolkningen og undersøkelser blant ulike samfunnsaktører. Kvantitative undersøkelser utføres normalt ved hjelp av elektroniske verktøy, men kan også utføres postalt.

Utvalgte referanser
Politidirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innenfor evaluering og utredning:

BLD

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon

Direktoratet for forvaltning og IKT

Evaluering av Difi

Politidirektoratet

Evaluering av returarbeidet i politiet

BLD

Evaluering av IMDi

ASD

Evaluering av Arbeidstilsynet

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss

Evaluering og utredning i kommunene

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og ser på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, ikke minst brukerne, er et viktig aspekt. Agenda Kaupang har de senere årene utført en rekke større evalueringer av omorganiseringer, resultatevalueringer, sammenslåinger og større prosjekter.

Undersøkelser
Vi har kompetanse og verktøy til å utføre undersøkelser av ulike typer, enten som egne oppdrag eller som del av større oppdrag, f.eks. strategi- eller OU-prosesser. Typisk utfører vi tilfredshetsundersøkelser blant brukere og medarbeidere, holdningsundersøkelser i befolkningen og undersøkelser blant ulike samfunnsaktører. Kvantitative undersøkelser utføres normalt ved hjelp av det elektroniske verktøyet Easyresearch, men kan også utføres postalt.

Program- og følgeevaluering
Evalueringer er en av Agenda Kaupangs kjernekompetanser, og vi har utført en lang rekke evalueringer av offentlige ordninger, programmer og tiltak, bl.a. innenfor helse- og sosialsektoren og på bistandsområdet. Ofte er dette omfattende evalueringer som følger et program i flere år (følgeevaulering), med tilbakemeldinger underveis, med oppsummering i en endelig rapport.

Utvalgte referanser
Sør-Odal, Oslo og Kongsvinger kommuner er eksempler på våre kommunale oppdragsgivere innenfor evaluering og utredning:

Sør-Odal kommune

Evaluering av økonomistyringen

Oslo kommune

Evaluering av Bymiljøetaten

Kongsvinger kommune

Bruker- og medarbeiderundersøkelse

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk

Evaluering og utredning i privat sektor

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og ser på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, ikke minst brukerne, er et viktig aspekt. Agenda Kaupang har de senere årene utført en rekke større evalueringer av omorganiseringer, resultatevalueringer, sammenslåinger og større prosjekter.

Undersøkelser
Vi har kompetanse og verktøy til å utføre undersøkelser av ulike typer, enten som egne oppdrag eller som del av større oppdrag, f.eks. strategi- eller OU-prosesser. Typisk utfører vi tilfredshetsundersøkelser blant brukere og medarbeidere, holdningsundersøkelser i befolkningen og undersøkelser blant ulike samfunnsaktører. Kvantitative undersøkelser utføres normalt ved hjelp av det elektroniske verktøyet Easyresearch, men kan også utføres postalt.

Program- og følgeevaluering
Evalueringer er en av Agenda kaupangs kjernekompetanser, og vi har utført en lang rekke evalueringer av offentlige ordninger, programmer og tiltak, bl.a. innenfor helse- og sosialsektoren og på bistandsområdet. Ofte er dette omfattende evalueringer som følger et program i flere år (følgeevaulering), med tilbakemeldinger underveis, med oppsummering i en endelig rapport.

Utvalgte referanser
KS

KS

Evaluering av tariffoppgjøret 2014

KS

Utvikling av nye kvalitets-indikatorer innen pleie og omsorg og helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder nytte-kostnads-analyse  

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss