Ledelse og medarbeiderskap

Agenda Kaupang har erfarne rådgivere og høy kompetanse innen fagfeltet ledelse og medarbeiderskap. For tiden gjennomfører vi flere større oppdrag for departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet, med bistand til leder- og ledelsesutvikling, lederevaluering, lederveiledning, teamutvikling, organisasjonskultur og arbeidsmiljø, konfliktløsning og medarbeiderskap.

Ledelse og medarbeiderskap i stat, kommune og privat sektor

Ledelses- og lederutvikling
Agenda Kaupang tilbyr et av de mest profesjonelle ledelsesutviklingsmiljøene i landet. Tilbudet omfatter bistand til ledere på alle nivåer, i form av ledelses- og lederutviklingsprogram som skreddersys i samarbeid med kunden. Vi legger vekt på å skape utviklings- og læringsarenaer som skal utfordre lederen i sitt daglige virke, og skape grunnlag for bedre ledelsesutøvelse i virksomheten som helhet og bedre ledelsesferdigheter hos den enkelte leder. Agenda Kaupang har en ressursorientert og styrkebasert tilnærming til leder- og ledelsesutvikling

Lederevaluering
Vi utarbeider evalueringer tilpasset krav og forventninger som stilles til lederne i virksomheten. Vi gjennomfører både 180 og 360 graders skreddersydde evalueringer. Vi har velprøvde metoder både for utvikling og gjennomføring av skreddersydde evalueringer og har verktøy som skal hjelpe lederne i det videre arbeidet med resultatene.

Teamutvikling
Velfungerende team og ledergrupper en forutsetning for god ledelsesutøvelse. Også løsning av andre oppgaver, f.eks. prosjektarbeid, krever effektivt teamarbeid. Agenda Kaupangs basismodell for teamutvikling klargjør teamets rolle og funksjon, og inviterer teamet inn i en strukturert analyse og drøfting av hva som må gjøres for å utvikle teamet eller ledergruppen slik at gruppen fungerer best mulig.

Organisasjonskultur og arbeidsmiljø
Agenda Kaupangs løsningsfokuserte undersøkelser av organisasjonskultur og arbeidsmiljø er unike og skaper et helt annet grunnlag for en utviklingsprosess enn tradisjonelle arbeidsmiljøundersøkelser. Vi tilbyr også medarbeiderundersøkelser som bygger på forskningsbasert kunnskap om hvilke faktorer som påvirker medarbeideres engasjement og organisasjonens resultater.

Konfliktløsning
Konflikter oppstår mellom enkeltindivider og grupper. Agenda Kaupang stiller til disposisjon høyt kvalifiserte rådgivere som har den nødvendige utdanning, erfaring og innsikt til å løse konflikten og skape nye forutsetninger for samarbeid.

Medarbeiderutvikling
Kunnskapstunge virksomheter avhenger av medarbeidere som ivaretar rollen sin selvstendig og i stor grad former sin egen arbeidssituasjon, samtidig som de er underlagt krav og forventninger. På linje med ledere opplever slike medarbeidere behov for å klargjøre rollen og utvikle den i samarbeid med kollegaer og ledere. Agenda Kaupang designer og gjennomfører slike programmer i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Rekruttering
Vellykket rekruttering krever en planlagt prosess, der målet er å finne den beste kandidaten. Agenda Kaupang bistår i hele prosessen, fra stillingsanalyse og kravspesifikasjon til vurdering og presentasjon av aktuelle kandidater. Vi tar også hånd om utforming av annonse, håndtering av søknader og tilbakemelding til søkerne. Agenda Kaupangs rådgivere innen rekruttering har mange års erfaring fra både rekruttering og ledelses-/organisasjonsutvikling.

Utvalgte oppdrag
HiOA, Finanstilsynet og Forsvarsdepartementet er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innen ledelse- og medarbeiderskap:

Forsvarsdepartementet

Lederutviklingsprogram

Finanstilsynet

Ledelsesutvikling og lederevaluering

Høgskolen i Oslo og Akershus

Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune, Sørum kommune og Hamar kommune er eksempler på våre fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere innen ledelse- og medarbeiderskap:

Hamar kommune

Lederutvikling og talentutvikling

Sørum kommune

Lederutviklingsprogram

Møre og Romsdal fylkeskommune

Lederutviklingsprogram

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Ragnar Kleiven

ISS Facility Services er eksempel på en av våre private oppdragsgivere innen ledelse- og medarbeiderskap:

ISS Facility Services

Lederutviklingsprogram