Økonomi og effektivisering

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagfeltet økonomi og effektivisering i offentlig sektor. Vi gjennomfører flere større oppdrag for departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet med bistand til kostnadsanalyser, kostnadstilpasninger, sektoranalyser og gevinstrealisering.

Økonomi og effektivisering i staten

Ressursene i en organisasjon er ofte bundet opp i divisjoner og avdelinger, mens produksjonen skjer på tvers. Agenda Kaupang kartlegger ressursbruken knyttet til de ulike sluttproduktene eller tjenestene ved hjelp av en egen modell, og analyserer resultatet for å identifisere tiltak som kan bidra til å optimalisere ressursbruken.

I forbindelse med organisasjonsendringer bidrar vi med analyse av utviklingen av virksomhetens produktivitet og effektivitet. I samarbeid med oppdragsgiver defineres nøkkeltall som er relevante og valide til dette formålet. Vi har også erfaring med utvikling av modeller for objektiv tildeling av ressurser mellom regioner/fylker i flere større, statlige virksomheter.

Agenda Kaupang kjenner kravene til og rammevilkårene for økonomistyring i staten. Vi bistår med analyser og utvikling av bedre systemer, rutiner og organisering. Våre kunder vil ha nytte av at vi kombinerer økonomikunnskap med sektorkunnskap, og vårt arbeid gjøres alltid i nært samarbeid med våre kunder.

Utvalgte referanser
Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innenfor økonomi og effektivisering:

Politidirektoratet

Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter

Utdanningsdirektoratet

Analyse av budsjett-fordelingen til Statped

Kommunal- og moderni-seringsdepartementet

Utredning om effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss

Økonomi og effektivisering i kommunene

Kostnadstilpasning
Agenda Kaupang har spesialisert seg i å bistå norske kommuner i tilpasning av kostnader til inntekter. Med utgangspunkt i vår egenutviklede analysemodell og en omfattende database, benchmarker vi de ulike sektorene i din kommune mot andre, sammenlignbare kommuner. Det gir grunnlag for å rette søkelyset mot de områder som har størst forbedringspotensial. Sammen med kommunen utvikler vi tiltak som gir bedre organisering, mer effektive prosesser eller andre tiltak som kan tilpasse kostnadene til det ønskede nivå.

Sektorgjennomganger
Agenda Kaupang har gjennom flere år arbeidet med gjennomgang av ulike sektorer som pleie og omsorg, skole, barnehage, barnevern mv. I disse prosjektene bistår vi ofte kommunene med løsninger som balanserer økonomiske krav opp mot fremtidige løsninger. Vi har bistått flere kommuner med tilpasning av ulike delsektorer slik at tjenestene er tilpasset kommunenes økonomiske handlingsrom.

Prosessforbedring – LEAN
Vi kartlegger og forbedrer prosesser for å skape bedre flyt, høyere brukertilfredshet og bedre trivsel. Det er mulig å oppnå både høyere produktivitet og bedre kvalitet på samme tid! LEAN er en metodikk for å utvikle prosesser som fokuserer på det som skaper verdi og fjerne tidstap. Metoden krever medvirkning fra medarbeiderne, og er godt egnet for å skape bedre pasientforløp i sykehus og bedre flyt i statlig og kommunal tjenesteproduksjon/saksbehandling.

Optimalisering av ressursbruk
Ressursene i en organisasjon er ofte bundet opp i divisjoner og avdelinger, mens produksjonen skjer på tvers. Agenda Kaupang kartlegger ressursbruken knyttet til de ulike sluttproduktene eller tjenestene ved hjelp av en egen modell, og analyserer resultatet for å identifisere tiltak som kan bidra til å optimalisere ressursbruken. Kommunens medarbeidere deltar alltid aktivt i arbeidet.

Økonomisk styring
Agenda Kaupang kjenner kravene til og rammevilkårene for økonomistyring i stat og kommune. Vi bistår med analyser og utvikling av bedre systemer, rutiner eller organisering. Våre kunder vil ha nytte av at vi kombinerer økonomikunnskap med sektorkunnskap både på statlig og kommunalt nivå.

Utvalgte referanser
Førde, Askøy og Ringerike kommuner er eksempler på våre kommunale oppdragsgivere innenfor økonomi og effektivisering:

Førde kommune

Kostnadsanalyse

Askøy kommune

Kostnadsanalyser og sektoranalyser

Ringerike kommune

Optimalisering av ressurs-bruk innen helse og omsorg

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk

Økonomi og effektivisering i privat sektor

Agenda Kaupang bistår private virksomheter og interesseorganisasjoner i økonomi og effektiviseringsprosesser. Utgangspunktet er ofte at ressursene i en organisasjon er bundet opp i divisjoner og avdelinger, mens produksjonen skjer på tvers. Agenda Kaupang kartlegger ressursbruken knyttet til de ulike sluttproduktene eller tjenestene ved hjelp av en egen modell, og analyserer resultatet for å identifisere tiltak som kan bidra til å optimalisere ressursbruken.
I forbindelse med organisasjonsendringer, bidrar vi med analyse av utviklingen av virksomhetens produktivitet og effektivitet. I samarbeid med oppdragsgiver defineres nøkkeltall som er relevante og valide til dette formålet.
Vi bistår med analyser og utvikling av bedre systemer, rutiner og organisering. Vår bistand gjøres alltid i nært samarbeid med våre kunder.

Utvalgte referanser
Norges Bondelag og Private Barnehagers Landsforbund er eksempler på våre private oppdragsgivere innenfor økonomi og effektivisering:

Norges Bondelag

Prosesskartlegging

Private Barnehagers Landsforbund og KS

Veileder for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager  

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk