Omstilling og organisering

Agenda Kaupangs rådgivere har omfattende erfaring innen fagfeltet omstilling og organisering. Vi bistår departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet med kartlegging og organisasjonsanalyser, organisering av kjernevirksomhet og stab/støttefunksjoner, prosessforbedring (LEAN), innovasjon og implementeringsstøtte.

Omstilling og organisering i staten

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og ser på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, samordning (horisontalt og vertikalt)  og brukerperspektivet er erfaringsmessig viktig aspekt.

Evaluering av organisasjoner og styringsformer
I evalueringer av organisasjons- og styringsformer i statlig sektor legger vi stor vekt på å avgrense og fokusere evalueringen slik at den gir mest mulig relevante svar, med verdi for den videre utviklingen. Agenda Kaupang har de senere årene utført en rekke større evalueringer av omorganiseringer, sammenslåinger og av større prosjekt/tiltak.

Rådgivning knyttet til implementering av endringer
Agenda Kaupang bistår også statlige departementer og virksomheter i implementeringen av nye løsninger og organisasjonsendringer. Dette kan være knyttet til prosjektledelse/støtte og gjennomføring av ulike prosesser og tiltak som sikrer god medvirkning og forankring for endringene i organisasjonen. Vi bistår også med rådgivning knyttet til prosesskartlegging, bl.a. bruk av LEAN-metodikk.

Utvalgte referanser
Rettsmedisinsk institutt (UiO), Statens kartverk, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innen omstilling og organisering:

Universitetet i Oslo

Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt

Kartverket

Omorganisering av Landdivisjonen

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Omorganiseringsprosess

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss

Omstilling og organisering i kommunene

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og analyserer hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, ikke minst brukerne, er et kritisk viktig aspekt.

Evaluering av organisasjoner og styringsformer
I evalueringer av organisasjons- og styringsformer i kommunal sektor legger vi stor vekt på å avgrense og fokusere evalueringen slik at den gir mest mulig relevante svar, med verdi for den videre utviklingen. Agenda Kaupang har de senere årene utført en rekke større evalueringer av omorganiseringer, sammenslåinger og av større prosjekt/tiltak.

Utvalgte referanser
Halden, Ringerike og Fredrikstad kommuner er eksempler på våre kommunale oppdragsgivere innenfor omstilling og organisering:

Halden kommune

Omstrukturering

Ringerike kommune

Omstilling

Fredrikstad kommune

Utredning av parlamentarisme

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk

Omstilling og organisering i privat sektor

Organisasjonsanalyse
Agenda Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. Hensikten er å få et tydelig bilde av organisasjonens sterke og svake sider som grunnlag for en planmessig utvikling. Vi tar utgangspunkt i en analysemodell som setter virksomhetens mål, arbeidsprosesser og resultater i sentrum, og ser på hvordan faktorer som organisasjonsstruktur, ledelse, kompetanse og organisasjonskultur bidrar til disse. Forholdet til omverdenen, samordning (horisontalt og vertikalt)  og brukerperspektivet er erfaringsmessig viktig aspekt.

Rådgivning knyttet til implementering av endringer
Agenda Kaupang bistår private virksomheter i implementeringen av nye løsninger og organisasjonsendringer. Dette kan være knyttet til prosjektledelse/støtte og gjennomføring av ulike prosesser og tiltak som sikrer god medvirkning og forankring for endringene i organisasjonen. Vi bistår også med rådgivning knyttet til prosesskartlegging, bl.a. ved bruk av LEAN-metodikk.

Utvalgte referanser
NIKU, NNN og KS er eksempler på private/organisasjoner blant våre oppdragsgivere innenfor omstilling og organisering:

Norsk institutt for kulturminneforskning

Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Organisasjonsgjennomgang

KS

Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss