Politikk og samfunn

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagområdet politikk og samfunn. Vi bistår departementer, direktorater, kommuner og private virksomheter i analyser av samfunnsmessige konsekvenser av offentlige og private tiltak og næringsanalyser.

Politikk og samfunn i staten

Offentlig styring og organisering
Agenda Kaupang deltar i flere prosjekt som omfatter omstillinger i statlig organisering og styring. Vi har blant annet kartlagt direktoratenes rolle i den statlige styringen av kommunene. Vi er inne som rådgivere i to av de mest komplekse styringsprosjektene i statlig sektor: Kunnskapsdepartementets styring av Norges forskningsråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementets styring av Fylkesmannsembetene.

Regional analyse og utvikling
Vi har bred kompetanse i gjennomføring av regionale analyser av befolknings- og næringsutvikling, både i byregioner og ute i distriktene. Vi har laget mal for utvikling av strategiske næringsplaner for Innovasjon Norge, og brukt denne til å gjennomføre en lang rekke slike næringsplaner over hele landet.

Nytte-kostnadsanalyser
Agenda Kaupang utfører nytte-kostnadsanalyser for å skape et bedre beslutningsgrunnlag for offentlige myndigheter når store utbyggingsprosjekter skal vurderes, eller nye ordninger eller organisasjonsløsninger skal innføres, herunder også når arbeidsdelingen mellom offentlige myndigheter og private aktører endres.

Konsekvensutredning
Konsekvensutredninger skal vise direkte og indirekte virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Agenda Kaupang har lang erfaring og spisskompetanse på å utrede de samfunnsmessige konsekvensene av større utbyggingsprosjekter, herunder industrietableringer, vann- og vindkraftutbygginger og petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter på kontinentalsokkelen. Vi prioriterer å finne frem til riktig avgrensning og vektlegging av relevante problemstillinger, slik at konsekvensanalysen blir mest mulig beslutningsrelevant.

Utvalgte referanser
Olje- og energidepartementet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Difi er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innenfor politikk og samfunn:

Olje- og energidepartementet

Norsk verdiskaping i 7 utviklingsprosjekter på norsk sokkel

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050

Direktoratet for forvaltning og IKT

Kartlegging av direktoratenes rolle i statlig styring av kommunene

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss

Politikk og samfunn i kommunene

Offentlig styring og organisering
Agenda Kaupang deltar på ulike måter i de omstillinger som skjer i kommunal organisering og styring. Vi leverer utredninger til kommuner som vurderer sammenslutning. Vi har analysert økonomiske og kvalitativ virkninger av sammenslåinger, og vi har utredet kommunedelsutvalg for å dekke behovet for lokale, politiske vurderinger.

Vi har bl.a. utredet alternative, politiske styringsmodeller for kommuner som Moss, Fredrikstad og Bærum. I arbeidet har vi utredet hva som skal til for å lykkes med flat struktur i administrasjonen, og vi har undersøkt topplederrollen i kommunene for KS. Våre konsulenter har erfaring fra omorganisering av kommuner, kommunale og interkommunale selskaper og kan bidra med utredninger og prosessbistand, f.eks. med utvikling av nye legevaktordninger.

Regional analyse og utvikling
Vi har bred kompetanse i gjennomføring av regionale analyser av befolknings- og næringsutvikling, både i byregioner og ute i distriktene. Vi har laget mal for utvikling av strategiske næringsplaner for Innovasjon Norge, og brukt denne til å gjennomføre en lang rekke slike næringsplaner over hele landet. Vi har også utført konsekvensutredninger og virkningsanalyser av større utbyggingstiltak, herunder nærings- og boligprosjekter. I disse utredningene bruker vi eget modellverktøy og tilpasser angrepsvinkel og metode til de aktuelle problemstillinger.

Nytte-kostnadsanalyser
Agenda Kaupang utfører nytte-kostnadsanalyser for å skape et bedre beslutningsgrunnlag for offentlige myndigheter når store utbyggingsprosjekter skal vurderes, eller nye ordninger eller organisasjonsløsninger skal innføres – herunder også når arbeidsdelingen mellom offentlige myndigheter og private aktører endres.

Utvalgte referanser
Rauma, Oslo og Fredrikstad kommuner er eksempler på våre kommunale oppdragsgivere innenfor politikk og samfunn:

Rauma kommune

Strategisk næringsplan

Oslo kommune

Økonomiske konsekvenser av vekst

Fredrikstad kommune

Utredning av parlamentarisme

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk

Politikk og samfunn i privat sektor

Konsekvensutredning
Konsekvensutredninger skal vise direkte og indirekte virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Agenda Kaupang har lang erfaring og spisskompetanse på å utrede de samfunnsmessige konsekvensene av større utbyggingsprosjekter, herunder industrietableringer, vann- og vindkraftutbygginger og petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter på kontinentalsokkelen. Vi bistår de store oljeselskapene, Oljedirektoratet, Norsk olje- og gass og flere departementer med slike utredninger. Vi prioriterer å finne frem til riktig avgrensning og vektlegging av relevante problemstillinger, slik at konsekvensanalysen blir mest mulig beslutningsrelevant.

Utvalgte referanser
Statoil, NHO Vestfold og KS er eksempler på private/organisasjoner blant våre oppdragsgivere innenfor politikk og samfunn:

Statoil

Konsekvensutredning av Johan Sverdrup-feltet - samfunnsmessige virkninger

NHO Vestfold

Konsekvenser for næringslivet av kommunesammenslåing i Vestfold

KS

Evaluering av Innsigelsesinstituttet

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Svein Lyngroth